“Latgales tilts- Latvijas simtgadei!”
28-11-2018

Sadarbības partneriem tapis Latgales jauniešu almanahs- “Latgales tilts- Latvijas simtgadei!”

Lasīt

 

Pieturas bērniem”darbinieki viesojas “Baltų šalelė” Viļņā.
08-11-2016

Kamēr mūsējie šorīt tēloja ziemas rūķus,brienot pa sniegu pagalmā, kaimiņi lietuvieši vēl izdzīvo rudeni. “Pieturas bērniem”darbinieki viesojas “Baltų šalelė” Viļņā.

Projekts „Tavu iespēju „ABC””( Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MEC/050)
01-10-2013

Projekts „Tavu iespēju „ABC”” Projekta Nr. 2012.EEZ/PP/2/MEC/050
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.11.2013.
Projekta statuss: Noslēgts līgums
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””,Biedrība „Krāslavas rajona partnerība”,Biedrība “Attīstības aģentūra „Pieci””
Projekta īstenošanas vieta(s): Daugavpils,Krāslavas novads,Daugavpils novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 15
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 46932.50 EUR / 32 984.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 40127.30 EUR / 28 201.63 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2111.96 EUR / 1 484.29 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4693.24 EUR / 3 298.43 LVL;
Juridiskā adrese: Grodņas iela 15-19, Daugavpils, LV-5404
Tālr. nr.: 29547925
Fakss: –
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.iiac.lv
Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projekts “Tavu iespēju “ABC”” veicinās pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē.
27-10-2012

eea-grants-logo

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs sāka īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu “Tavu iespēju “ABC””.

Projekta „Tavu iespēju „ABC”” vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot pilsonības iegūšanu.

Projektā kopumā tiks uzrunātas un iesaistītas vairākas mērķa grupas – aptuveni 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi, 300 pilsoņi. Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti arī vairāku projektā iesaistīto NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 55 NVO biedri, 10 to darbinieki un 10 brīvprātīgie.

Projektu paredzēts īstenot Latgalē līdz 2015.gada janvārim kopā ar trim sadarbības partneriem no Dagdas, Krāslavas un Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes un Jēkabpils novadiem – biedrībām: „Krāslavas rajona partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Attīstības aģentūra “Pieci”, kas savos novados veicina Latgales novadu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, iedzīvotāju vietējā līmeņa problēmu risināšanā, veicina pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas attīstību.

Lai sasniegtu projekta mērķus, projektā plānots izstrādāt un izplatīt (gan elektroniski, gan papīrformā) četrus starpkultūru jauniešu avīžu „Latgales tilts” numurus; izstrādāt un izplatīt bukletu „Tavu iespēju „ABC””. Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kā arī latviešu valodas apguves kursi Krāslavā un Daugavpilī mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem.

Tādējādi, īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt vairākus rezultātus – palielināsies to cilvēku īpatsvars Latvijā, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu. Tiks aktivizētas NVO reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināta labdarība, brīvprātīgo darbs, aktivizēta pašvaldību, NVO un plašsaziņas līdzekļu sadarbība, lai popularizētu veiksmīgu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos, minot reālus piemērus, paplašinātas vidusskolas vecuma jauniešu zināšanas un prasmes un veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā, ko veicinās projekta aktivitātes un projektā izveidotie materiāli – 4 avīžu „Latgales tilts” numuri un buklets „Tavu iespēju „ABC””. Savukārt Bukleta „Tavu iespēju „ABC”” izdošana, izplatīšana un popularizēšana paaugstinās un veicinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos novadu līmenī. Nodrošinās metodisko un labo piemēru norādījumu ieviešanu aktīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai notiekošajos procesos valstī, kā arī nodrošinās mazākumtautību pārstāvjiem, iedzīvotājiem pieejamību saprotamai informācijai un komunikācijai pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā.

Projekta darbības rezultātā izveidosies un attīstīsies vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai. Veicināta NVO darbinieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošana, veicināta cilvēku iesaistīšanās NVO, atbalstīta inovatīvu sabiedrisko organizāciju rašanās un attīstība. Projekta kopējās izmaksas ir 32984,35 lati.

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Papildu informācija:
Silva Kucina
projekta “Tavu iespēju “ABC”” vadītāja
Tālrunis: 29547925, e-pasts: [email protected]

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild Izglītības un inovāciju attīstības centrs.
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: eeagrants.org, norwaygrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: sif.lv

Projekts „ Uzzinu, piedalos un sadarbojos” ( Nr. 2010.ETN/1-8/01)
07-05-2011

Grantu shēma: Starpkultūru dialoga attīstība 2010
Projektu realizē: Poļu biedrība “ Rodacy” sadarbībā ar Jēkabpils Poļu pamatskolu un Attīstības aģentūru “ Pieci”

Mērķis: veicināt etnisko integrāciju, veidojot sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, tā attīstot starpkultūru dialogu jau agrīnā vecumā.

Mērķgrupa: Poļu tautības skolēni (100), citu tautību skolēni (300) Projekta īstenošanas vieta: Jēkabpils

Galvenās aktivitātes: konkurss par poļu tautas tradīcijām, kultūru, reliģiju un vēsturi; interaktīvi pasākumi skolēniem(3) , informatīvā materiāla- kalendāra (500) izdošana

Projekta rezultāti:
1 . Sniegta informācija par poļu tautas tradīcijām, kultūru, reliģiju un vēsturi;

2 . Veidota savstarpējā sadarbība un sapratne dažādu tautību skolēniem;

3 . Aktualizēts etniskās integrācijas un starpkultūru dialoga nozīmīgums sabiedrībā.

Projekts tiek realizēts ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu.

KONKURSS UN ATBILDES UZ KONKURSA JAUTĀJUMIEM:

1.1.Pie kādas upes atrodas Varšava? (Visla)
1.2.Kā saucas senā Polijas galvaspilsēta? (Krakova)
1.3.Kādas ir Polijas karoga krāsas? (Balta un sarkana)
1.4.Kuru Polijas pilsētu sauc par Kopernika pilsētu? (Toruņa)

2.1.Polijas Neatkarības pasludināšanas diena ( 11.novembris 1918.g)
2. 2.Polijas pirmais karalis. ( Mieško 1 , 966.g.)
2.3. Cik iedzīvotāju Polijā? ( 38.millioni 130.tūkst.)
2.4. Kā saucas ziemassvētku dziesmas Polijā? ( “Kolendy”)
2.5. Kā sauc Andreja dienu (29. novembris) Polijā? (“Andžeiki”)
2.6. Polija sadalīta vojevodistes. Cik to ir? ( 16 )
2.7. Kā sauc ziemassvētku vakaru Polijā? ( Wiģilija) .
3.1. Ar kādam valstīm robežojas Polija pa sauszemi un jūru? (Vācija, Čehija, Slovākija, Ukraina, Baltkrievija un Zviedrija ar Dāniju.).
3.2. Pirmais Polijas prezidents? ( Gabriel Narutovič ).
3.3.Tagadējais Polijas prezidents? (Bronislavs Komarovskis).
3.4. Cik zlotus ( apmēram) var nopirkt pa 100 latiem?
3.5. Kura gada poļu izcelsmes pāvests Jān Pāvils II bija Latvijā? ( 1993g.)
3.6. Cik poļu skolu Latvijā ir pašlaik un kur? (Piecas – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Krāslavā un Jēkabpilī).
3.7. Cik skolēnu pašlaik mācās Jēkabpils poļu pamatskolā?
3.8. Nosauciet slaveno poļu komponistu.( Šopēns).

Lapas:12»

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial