Latviešu valodas apmācības bērniem
01-10-2009

Apmācības notiek interaktīvā veidā, rotaļājoties, dziedot, spēlējoties. Nodarbības notiek SESTDIENĀS. plkst 10.00.-11.30, 2 mācību stundas, iekļaujot kopīgu tējas pauzi. ( Iespējams pieteikties arī nodarbībām
priekšpusdienās) PIEVIENOJIES!

NODARBĪBU NORISES VIETA: Integrācijas centrs “PIETURA BĒRNIEM” , Bruņinieku iela 28-41

Šobrīd plānotais sadalījums: 1.grupa: bērni-5-6 gadi, 2.grupa: sākumskolēni 7-10gadi, iespējama arī grupa mazajiem 3-4 gadi! Grupā līdz 8 bērniem. ( sākotnēji visi bērni iesaistās vienā grupā, atkarībā no dalībnieku skaita, vecuma, zināšanām grupas tiek dalītas)

Vecākiem- iespēja pieteikties arī uz psiholoģiskajām nodarbībām (Nodarbības krievu un latviešu valodās), latviešu sarunvalodas klubu, angļu sarunvalodas klubu .

Projekts “Etniskās integrācijas veicināšanas pasākums Jēkabpilī Laiks
12-08-2009

aapieci

Laiks : 2010.gada 15. maijs-15. jūlijs
Finansējums: kopējais finansējums LVL 850.00, Galvenais finansētājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība (LVL 500.00)

Norises vieta: Jēkabpils;

Mērķis: Sekmēt etnisko integrāciju, veicinot dažādu tautību pārstāvju savstarpējo sapratni un sadarbību
Mērķauditorija: Biedrību, kuras Jēkabpilī darbojas etniskās integrācijas jomā, pārstāvji; pasākuma dalībnieki- dažādu tautību pārstāvji, Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji, kuri apmeklēs pasākumu, Jēkabpils un Vidusdaugavas reģiona iedzīvotāji, kuri saņems informāciju masu medijos- radio un laikrakstā;
Galvenās aktivitātes: tikšanās mazākumtautību biedrību pārstāvjiem, informatīvo materiālu izdošana, informācijas sniegšana masu medijos- presē un radio, etnisko integrāciju sekmējošs pasākums.

 

Projekts “Dalība „ The European Forum for Restorative Justice”, Spānija”
Laiks: 2010.gada 10. maijs-30. jūnijs
Finansējums kopējais finansējums LVL 667.63, Galvenais finansētājs:
Nodibinājums „AB.LV Fonds” (LVL 555.00)
Norises vieta: Bilbao, Spānija
Mērķis un galvenā aktivitāte: apmeklēt Eiropas foruma par atjaunojošo taisnīgumu 6.konferenci “Darbs ar Atjaunojošo taisnīgumu Eiropā. Prakse un inovācija” Atskats pagātnē un nākotnes vīzijas.
(The 6th Biennial Conference and 10th Anniversary of The European Forum for Restorative Justice Doing Restorative Justice in Europe Established Practices and Innovative Programmes Looking back and looking forward)

Projekts “Atvērti integrācijai”
2009.gada 15. Jūnijs-2010.gada 31.marts
Finansējums : kopējais finansējums LVL 30 157.84 , no tā 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.
Projekta mērķis: Izveidot integrācijas centru pirmsskolas vecuma bērniem un viņu māmiņām (Trešo valstu valstspiederīgajiem), sniedzot izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Mērķauditorija:
1) Trešo valstu valstspiederīgie pirmsskolas vecuma bērni,
2) Trešo valstu valstspiederīgo pirmsskolas vecuma bērnu māmiņas.

Galvenās aktivitātes: bērnu integrācijas centra izveide un darbības nodrošināšana, apmācības programmu izstrāde un norise pirmsskolas vecuma bērniem un viņu māmiņām, pasākumu organizēšana, bērnu pieskatīšana, psiholoģisko atbalsta grupu organizēšana un vadīšana bērnu māmiņām, kā arī publicitātes pasākumi.

Rezultāti: Projekta ieviešanas rezultātā aktualizēta integrācijas jautājumu nozīmība starp Latvijas pamatiedzīvotājiem un Trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta rezultātā izveidots un uzsācis darbu integrācijas centrs pirmsskolas vecuma bērniem (Trešo valstu valstspiederīgajiem), tādējādi radot iespēju bērniem jau agrīnā vecumā iegūt prasmes savstarpēji komunicēt, veidojot cieņas pilnu attieksmi.

Projekts “Starpkultūru dialoga gads Jēkabpils rajonā”
Laiks: 2008.gada augusts- decembris;
Finansējums kopējais finansējums LVL 3000, Galvenais finansētājs: ĪUMSILS,
Norises vieta: Jēkabpils rajons;
Mērķauditorija: Jēkabpils rajona iedzīvotāji;
Galvenās aktivitātes: informatīvs seminārs, informācijas vākšana, anketas izstrāde un anketēšanas veikšana, pasākums un informatīvā materiāla izdošana par Jēkabpils rajonā dzīvojošajiem citu valstu pārstāvjiem.

Projekts “Pievienojies!”
Laiks: 2008.gada augusts- novembris;
Finansējums kopējais finansējums LVL 400, Galvenais finansētājs: Jēkabpils pašvaldība,
Norises vieta: Jēkabpils rajons;
Mērķauditorija: Jēkabpils rajona iedzīvotāji;
Galvenās aktivitātes: apmācības potenciālajiem biedrības brīvprātīgajiem.

Projekts “Dzīvosim zaļi!”
Laiks: 2008.gada jūlijs-septembris;
Finansējums kopējais finansējums LVL 400, Galvenais finansētājs: Jēkabpils pašvaldība,
Norises vieta: Jēkabpils;
Mērķauditorija: Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji;
Galvenās aktivitātes: akcija par veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Projekts “Cieņa vēsturei-pamats attīstībai
Laiks: 2008.gada marts- septembris;
Finansējums kopējais finansējums LVL 150, Galvenais finansētājs: Jēkabpils rajona padome,
Norises vieta: Jēkabpils rajons, Rubenes pagasts
Mērķauditorija: Jēkabpils rajona iedzīvotāji;
Galvenās aktivitātes: talkas organizēšana Ļūcānu kapos Rubenes pagastā, iesaistot vides sakopšanas darbos vietējās iniciatīvas grupas un Jēkabpils iedzīvotājus.

Projekts “Labos darbus meklējot”
Laiks: 2006.gada decembris- 2007.gada 1.septembris;
Finansējums kopējais finansējums LVL 2880, Galvenais finansētājs: ĪUMSILS,
Norises vieta: Jēkabpils rajons;
Mērķauditorija: Jēkabpils rajona iedzīvotāji;
Galvenās aktivitātes: informatīvs seminārs, 5 velotūres Jēkabpils rajonā, pasākums un informatīvā materiāla izdošana par “labo darbu veicējiem”.

Projekts „Attīstības aģentūra „Pieci” Jēkabpilij un jēkabpiliešiem””
Laiks: 2006.gada jūnijs- 2007.gada augusts
Mērķis: Ieinteresēt jauniešus saturīgai brīvā laika pavadīšanai, veicināt Jēkabpils iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrisko organizāciju aktivitātēs.
Finansējums kopējais finansējums LVL 1000, Galvenais finansētājs: Jēkabpils pilsētas dome,
Norises vieta: Jēkabpils;
Mērķauditorija: Tiešā: Jēkabpils jaunieši un Jēkabpils iedzīvotāji (pilsētas svētku dalībnieki), Netiešā: Sabiedrība kopumā
Galvenās aktivitātes: Interaktīvi- informatīvs pasākums, Informatīva erudīcijas taka ar tūrisma elementiem jauniešiem, Jēkabpils iedzīvotāju anketēšana ar mērķi noskaidrot viņu intereses, kas skar NVO darbu, Informatīvs stends Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem par iespējām iesaistīties sabiedrisko organizāciju aktivitātēs.

Projekts “Atvērti sadarbībai”

Laiks: 2006.gada decembris- 2007.gada 1.maijs
Finansējums kopējais finansējums LVL 3360, Galvenais finansētājs: ĪUMSILS,
Norises vieta: Jēkabpils rajons;
Mērķauditorija: Jēkabpils rajona NVO (tiešā mērķauditorija-45 NVO pārstāvji, netiešā- visi NVO darbinieki),
Galvenās aktivitātes: Notikušas interaktīvas apmācības NVO pārstāvjiem, izstrādāts ziņojums par sadarbības uzlabošanu Jēkabpils pilsētas un rajona NVO vidū.

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial